ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ހައިކޯޓަށް ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެދި

މިކޯޓުގެ ނަންބަރު (IUL95-PM/1/2014/17) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅަން ވަޑައިގެންފައިވާތީ، މިއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، ދެވަނަފަހަރަށް އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް (Toshiba-(E-Studio 282 ފޮޓޯކޮޕީމެޝިން ސަރވިސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 21 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު (ބިޑިންގ ޑޮކިއުމެންޓްސްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއެކު) މިކޯޓުގެ މީޓިންގރޫމް 01 އަށް ވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިމަސައްކަތަށް ބިޑްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓްތައް މިކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް http://www.highcourt.gov.mv/dhi/mediamanager/bid_info._sheet_(_photocopy_machine_service).pdf އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

18 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

12 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ