ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ކޮޓަރިތަކުގައި ކާޕެޓް އެޅުމަށް

މިކޯޓުގެ ބައެއް ކޮޓަރިތަކުގައި ކާޕެޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ކުރި މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު IUL)197-A2/1/2014/44)ފ(23 ސެޕްޓެންބަރު 2014) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުން މިކޯޓުން ކެންސަލްކޮށްފައިވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން މިކަމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 21 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 23 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

18 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

12 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ