މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތް ކުރާބައި މަރާމާތުކޮށް، ޕާޓިޝަންޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ މެރައިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާބައި މަރާމާތުކޮށް ޕާޓިޝަން ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މެރައިން ރިސާރޗް ސެންޓަރަށް (ހ.މޫންލައިޓް ހިނގުން) ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މިއޮފީހަށް (ވެލާނާގޭގެ 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

21 އޮކްޓޫބަރު 2014 (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 12:00 އަށް

19 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ (އާދީއްތަ) ދުވަހުގެ 10:00 އަށް

މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3339211/ 3339239 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

19 ‏ޛުލްޙިއްޖާ 1435‏

12 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ