ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި އިންސްޓިޓިއުޓުން ކުރެވުނު ނަންބަރު: 32/IUL)451-FP/1/2014) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވުނު މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިއޮފީހުން ދޭ ތިރީގައިމިވާ ޓީ.އޯ.އާރތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ބިޑު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

1. Information Communication Technology Specialist to Support the National Institute of Education with the Development of Teaching Learning Materials for the ICT Syllabus under the new National Curriculum Framework.

2. Layout Specialist to Support the National Institute of Education with the Development of Teaching Learning Materials for finalizing the Layout of the different subjects in the new National Curriculum Framework.

3. Arabic Language Specialist to Support the National Institute of Education with the Development of Arabic syllabi and the Teaching Learning Materials for the Arabic Syllabus under the new National Curriculum Framework.

މިކަންކަމާގުޅޭ ޓީ.އޯ.އާރ ތައް މި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ބިޑާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3012323 ފޯނާއެވެ. އިދާރީގޮތުން ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތެއް އޮތްނަމަ ގުޅުއްވާނީ 3323242 ފޯނާއެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އޮންނާނީ 16 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އެން.އައި.އީ (ޣާޒީ ބިލްޑިންގގެ 2 ވަނަ ފްލޯރ) ގެ ސެމިނަރރޫމުގައެވެ.

15 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

09 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ