ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެރޮބިކްސް ރޫމް މަރާމާތު ކުރުމަށް

ގދ. މަޑަވެލި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެރޮބިކްސް ރޫމް މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ:

ގދ. މަޑަވެލި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެރޮބިކްސް ރޫމުގެ ތިރީގައިވާ މަރާމާތުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

  1)  އެރޮބިކްސް ރޫމުގެ ފާރުގައިވާ ރެނދުތައް ބައްދައި ފާރުތައް މަރާމާތު ކުރުން. އަދި 02 އެގްޒޯސްޓް ހަރުކުރުން.

  2)  އެރޮބިކްސް ރޫމް އަދި ގުދަނުގެ ތަޅުން އެޅުން. އަދި ތަޅުމުގައި ނޮވިލޯން އެޅުން.

  3)  އެރޮބިކްސް ރޫމުގެ ފުރާޅާއި ގުދަނުގެ ޓިނު ބަދަލުކުރުން.

  4)  އެރޮބިކްސް ރޫމް އަދި ގުދަން ސީލިންގ ކުރުން.

  5)  އެރޮބިކްސް ރޫމުގެ ބާވެފައިވާ ދޮރުތައް ނަގައި އަލުން ދޮރު އަރުވައި ދޮރުފަތް ހަރުކުރުން.

  6)  ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުން.

  7)  އެރޮބިކްސްއަށް އެކަށޭނަ ގޮތަކަށް ފާރުގައި ލޯގަނޑު ހަރުކުރުން.

  8)  ޢިމާރާތުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ކުލައާއި ދަވާދުލުން.

 

ތާރީޚު

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

15 އޮކްޓޫބަރު 2014

ބުދަ

11:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

21 އޮކްޓޫބަރު 2014

އަންގާރަ

11:00

ވުމާއެކު، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

09 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ