ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްލާސްރޫމްތަކުގައި ދޮރުފޮތި ހަރުކުރުމަށް

މި ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމްތަކުގައި ދޮރުފޮތި ހަރުކުރަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 16 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 20 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

15 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

09 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ