ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ / މެނޭޖަރ

މި ކުންފުނީގެ މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ / މެނޭޖަރ

އަދަދު: 01

އަސާސީ މުސާރަ: ހަމަޖައްސާނީ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށާއި އަދި ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ބެލުމަށްފަހު

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން: ފިއުލް ޑިސްޓްރިބިޔުޝަން ސެންޓަރ / ކ.ފުނަދޫ

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް:

* އިތުރު އެލަވަންސް: 2500ރ އާއި 3000ރ އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ލިބޭނެއެވެ.

* އިތުރުގަޑީގައި އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

* މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލު ކޮށްފައިވާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޓެކްނިކަލް ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ.

* ޕެންޝަން  

* ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް ލިބޭނެއެވެ.

* މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް (ޕްރޮބޭޝަނަށް ފަހު)

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

- ފުނަދޫގައި ގެންގުޅޭ އިލެކްޓްރިކަލް އަދި މެކޭނިކަލް މެޝިނަރީއަށް ދިމާވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން

- ފުނަދޫ އިލެކްޓްރިކަލް ނެޓްވާރކް އަދި ޕަވަރ ހައުސް ކަންތައްތައް ސުޕަވައިޒް ކުރުން

- ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މާކެޓިންގ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ތަޢުލީމީ ތަޖުރިބާ:

* މެކޭނިކަލް / އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިންގގެ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ ނުވަތަ ޑިގްރީއާ އެއް ފެންވަރުގެ ސަނަދެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން

* އިނގިރޭސި އަދި ދިވެހިބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން

* މަސައްކަތުގައި ގިނަވަގުތު އުޅެވޭނެ މީހަކު ކަމުގައިވުން

* މި މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޮވުމުގައި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

މި މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2014 އޮކްޓޫބަރު 16 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 12:30ގެ ކުރިން އެސްޓީއޯގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު މި ކުންފުނީގެ ހެޑްއޮފީހުގެ ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

http://www.stomaldives.com/downloads/ :އެސްޓީއޯ ވެބްސައިޓް

ނޯޓް:

އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ޕޮލިސް ރިޕޯޓު / ކުށުގެ ރިކޯޑަށް ބަލާނެއެވެ.

އެޑްރެސް:

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން  ޕލކ ހެޑްއޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާފަންނު، މާލެ – 20345

ފޯން: 3344261  ފެކްސް: 3344041  ވެބްސައިޓް: www.stomaldives.com

01 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ