މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓްރަކް އަދި ލޮރީ މަރާމާތު ކުރުން

       މިއިދާރާގެ ޔުޓިލިޓީސް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޝަނުގެ COA1128 ނަންބަރު ޓްރަކް އަދި C2A1592 ނަންބަރު ލޮރީ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

       ވީމާ، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

15 އޮކްޓޫބަރު 2014

ބުދަ

11:30

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް

އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

  21 އޮކްޓޫބަރު 2014

އަންގާރަ

14:00

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް

 

              

       އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި މި އިޢުލާން ނަންބަރު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހިގެން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

07 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

01 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ