އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަރވަރ، ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިން، ޕްރިންޓަރ އަދި އައިޓީ އާގުޅޭ ބައެއް ތަކެތި ގަނެ އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ސަރވަރ، ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިން، ޕްރިންޓަރ އަދި އައިޓީ އާ ގުޅޭ ބައެއް ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

މި އިދާރާއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ވިއްކައި، އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

1- ޑެލް ޕަވަރ އެޖް ސަރވަރ      1 (އެކެއް)

2- ޑެލް ޕަވަރ އެޖް ސަރވަރ ރެކް   1 (އެކެއް)

3- ސަރވަރ ބެކަޕް ޔޫޕީއެސް       1 (އެކެއް)

4- ޔޫޕީއެސް                22 (ބާވީސް)

5- ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިން           1 (އެކެއް)

6- ނެޓްވަރކް ކުލަ ޕްރިންޓަރ      1 (އެކެއް)

ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކައި، އިންސްޓޯލް ކޮށްދެއްވަން ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 09 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 14 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަންދާސީހިސާބާއެކު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އިތުރު ފަރާތްތަކަށް އަގު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އޮފީސް: އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
     ހަނދުވަރީ ހިނގުން
     ފޯން: 3010990
     ފެކްސް: 3010959

05  ޛުލްޙިއްޖާ 1435

29 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ