ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު: GS-090-H/2014/17  (އޮގަސްޓު 2014, 26) ގައި ކުރި އިޢުލާނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ، މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލަމެވެ.

މަޤާމު:ލީޑިންގ ޓީޗަރ (ދާއިމީ)

މަސައްކަތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން: ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް

ބޭނުންވާ އަދަދު: 1

އޮފީހުގެ ނަމާއި ރަށް: ނޮޅިވަރަމް ސުކޫލް، ހދ. ނޮޅިވަރަމް

ސެކްޝަން: އެކެޑެމިކް 

ކުލެސިފިކޭޝަން: ޓީ އެސް އޯ 2 އާއި ޓީ އެސް އޯ 11 އާ ދެމެދު

ރޭންކް: އެމް. އެސް 1 ން އީ އެކްސް 6 އާ ދެމެދު

މަޤާމު

ރޭންކް

ކްލެސިފިކޭޝަން

ޝަރުޠު

މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާރ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

ޓްރައިންޑް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

MS1

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 2

- ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 2 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު، ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

-/5،610

-/2،500

ގްރެޖްއޭޓް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

MS2

ޓީޗިންގ ސަރވިސްއޮފިސަރ 3

- ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 3 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު، ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

-/6،295

-/2،500

ކޮލިފައިޑް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

MS3

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 4

- ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 4 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު، ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

-/7،035

-/2،500

MS4

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 5

- ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 5 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު، ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

-/7،875

-/2،500

EX1

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 6

- ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 6 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު، ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

-/8،835

-/2،500

EX2

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 7

- ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 7 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު، ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

-/9،890

-/2،500

ސީނިއަރ ލީޑިންގ ޓީޗަރ

EX3

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 8

- ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 8 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު، ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

-/11،065

-/2،500

EX4

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 9

- ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 9 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު، ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

-/12،400

-/2،500

EX5

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 10

- ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 10 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު، ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

-/13،890

-/2،500

EX6

ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 11

- ޓީޗިންގ ސަރވިސް އޮފިސަރ 11 ގެ ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު، ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

-/15،560

-/2،500

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތް:      

  •  ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ޕްރިންސިޕަލްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބެލެހެއްޓުން.
  • ޓީޗަރުންގެ ލެސަން ޕްލޭންތައް ޗެކުކުރުމާއި، ކިޔަވައިދެއްވާގޮތް ބެލުމާއި، ޓީޗަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމާއި، އެކަމާގުޅޭ ފީޑްބެކް ދިނުން.
  • ޓީޗަރުންގެ އެސެސްމެންޓުތަކާއި ޓެސްޓް ޕޭޕަރުތައް ޗެކުކޮށް، ގެންނަންފެންނަ ބަދަލުތައް ގެނެސް، ޓެސްޓުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުން.
  • ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމުތައް ސިވިލް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ފުރުމާއި ރިވިއުކުރަމުން ގެންދިއުން.
  • ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެގޮތުން ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި، އެކަންކަމުގެ ރިކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން.
  • ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި، ފަންނީ ޤާބިލުކަން ކުރިއެރުވުމަށް ޕްރޮގުރާމުތައް ރާވައި ހިންގުން.
  • ދަރިވަރުން ސުލޫކީ މިންގަނޑުގައި ބޭތިއްބުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، އެކަންކަމުގައި ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށާއި މުދައްރިސުންނަށް އެހީތެރިވުން.
  • ސްކޫލުގެ ވަސީލަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
  • ލީޑިންގ ޓީޗަރ ބަލަހައްޓަވާ ގްރޭޑުތަކަށް ލިބެމުންދާ ކުރިއެރުންތަކާއި، ދިމާވާ މައްސަލަތައް، ސްކޫލްގެ އިސްވެރިންނާ ހިއްސާކުރުމާއި، ސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ، އެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން.
  • މީގެ އިތުރުން، ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ގަވާއިދާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ކުރުން.

އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚު: މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަރވިއު 2014 އޮކްޓޫބަރު 9 އާ  15 އާ ދެމެދުގެ ތާރީޚެއްގައި ނޮޅިވަރަމް ސުކޫލުގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 10 އަށްވުރެ ގިނަނަމަ، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށާއި ތަޖުރިބާއަށާއި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރަށް ބެލުމަށްފަހު ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. އިންޓަރވިއުކުރެވޭނީ ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއެވެ.

މި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:   

- ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާއި، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާޢާއި، މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަމާއި ސިފަތަކަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް: ފޯން:6520555

                ފެކްސް: 6520097

                އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

ސުންގަޑި: ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުން 2014 އޮކްޓޫބަރު 8 ވަނަދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއެއްކޮށް މިސްކޫލުގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް (ފޯމް، www.csc.gov.mv ން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ސްކޫލު އޮފީހުންވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.)

އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ  ސެޓީފިކެޓްތަކުގެ ފޮޓޯކޮޕީ އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އެނގޭނެ ލިޔުންތައް.       

މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ސާފު ފޮޓޯކޮޕީ 

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކަރިކިއުލަމް ވިޓާ (ސީވީ)

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް/ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން، ކުރިމަތިލާ މަގާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، އެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ

އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.

ނޯޓް: ތަޖުރިބާގެ މުއްދަތު ގުނާނީ، ސީވީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތާނގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

* މި މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން، މުސާރައާއި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާލިބޭނެއެވެ.

1 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

25 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ