ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރެފްރެޝަރ ކޯސްތައް

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރުގައި އޮފިސަރުންނާއި ފަޅުވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެވެނީ STCW78/95 ކޮންވެންޝަނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑަށް ތަމްރީނު ލިބި ސެޓުފިކެޓު އޮވެގެންނެވެ. މިގޮތުން ލިބިފައިވާ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ސެޓުފިކެޓު ކޮންމެ ފަސްއަހަރަކުން (ރެފްރެޝަރ ކޯހެއް ހެދުމަށްފަހު) އާކުރަންޖެހޭގޮތަށް STCW2010 ކޮންވެންޝަން (މެނީލާ އެމަންޑަމަންޑްސް) އިން ކަނޑައަޅައި، STCW’95 ގެ ދަށުން ދޫކުރެވިފައިވާ އައުކުރަންޖެހޭ ސެޓުފިކެޓުތައް STCW’2010 ގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް 01 ޖަނަވަރީ 2017 ގެ ކުރިން ނިންމަންޖެހެއެވެ.

މިގޮތަށް ސެޓުފިކެޓު ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި ހިންގަންޖެހޭ ރެފްރެޝަރ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން މިސެންޓަރުގައި މިއަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތައް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ވަނީ ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައެވެ.

މިއިން ކޮންމެ ކޯހަކީ 01 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ ކޯހަކަށްވުމާއެކު، ކޮންމެ ކޯހަކަށް ވަކިވަކިން ބައިވެރިވުމުގެ ބަދަލުގައި ހުރިހާ ކޯހެއްގައި އެއްފަހަރާ ބައިވެރިވުމުން ދެފަރާތަށްވެސް ފަސޭހަވާނެތީ އެގޮތަށް އަމަލު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، ސެޓުފިކެޓުތައް ބަދަލުކުރައްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓޫޑަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސާރވިސް އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު އައުކުރަން ބޭނުންވާ ސެޓުފިކެޓުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ 3390681 ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

BASIC AND ADVANCED REFRESHER COURSES SCHDEULE 2014   (STCW'95 TO STCW 2010)

Month

Course Name

Start Date

Application Dead Line

Course Duration

Course Fee MVR

Min.class intake

OCTOBER

Refresher and updating in fire prevention and fire fighting

12.10.2014

02.10.2014

Day 1

600/-

10

Refresher and updating in advanced fire fighting

13.10.2014

02.10.2014

1 Day

1000/-

10

Refresher and updating in personal  survival techniques

14.12.2014

02.10.2015

1 Day

400/-

10

Refresher and Updating in survival craft and rescue boat other than fast rescue boat

15.10.2014

12.10.2016

1 Day

1000/-

10

Refresher and Updating in personal safety and social responsibilities

16.10.2014

12.10.2017

1 Day

400/-

10

Refresher and updating in fire prevention and fire fighting

26.10.2014

21.10.2014

1 Day

600/-

10

Refresher and updating in advanced fire fighting

27.10.2014

21.10.2014

1 Day

1000/-

10

Refresher and updating in personal  survival techniques

28.10.2014

21.10.2014

1 Day

400/-

10

Refresher and Updating in survival craft and rescue boat other than fast rescue boat

29.10.2014

26.10.2014

1 Day

1000/-

10

Refresher and Updating in personal safety and social responsibilities

30.10.2014

26.10.2014

1 Day

400/-

10

NOVEMBER

Refresher and updating in fire prevention and fire fighting

09.11.2014

04.11.2014

1 Day

600/-

10

Refresher and updating in advanced fire fighting

10.11.2014

04.11.2014

1 Day

1000/-

10

Refresher and updating in personal  survival techniques

12.11.2014

04.11.2014

1 Day

400/-

10

Refresher and Updating in survival craft and rescue boat other than fast rescue boat

13.11.2014

09.11.2014

1 Day

1000/-

10

Refresher and Updating in personal safety and social responsibilities

16.11.2014

09.11.2014

1 Day

400/-

10

Refresher and updating in fire prevention and fire fighting

23.11.2014

17.11.2014

1 Day

600/-

5

Refresher and updating in advanced fire fighting

24.11.2014

17.11.2014

1 Day

1000/-

5

Refresher and updating in personal  survival techniques

25.11.2014

17.11.2014

1 Day

400/-

5

Refresher and Updating in survival craft and rescue boat other than fast rescue boat

26.11.2014

20.11.2014

1 Day

1000/-

5

Refresher and Updating in personal safety and social responsibilities

27.11.2014

20.11.2014

1 Day

400/-

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

22 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ