އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީހާ ބެހޭ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާތީ މި އޮފީހާބެހޭ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

  • އެޑްރެސް: އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް

           ގޯޑައުން ބިލްޑިންގ

           ހަނދުވަރީ ހިނގުން، މާފަންނު

           މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  • ފޯނު ނަންބަރު:

          3010990

  • ފެކްސް ނަންބަރު:

          3010959

  • ޕޯސްޓަލް ކޯޑް:

          20307

  • ވެބްސައިޓް:

         www.icom.mv

  • އީމެއިލް އެޑްރެސް:

        [email protected]

30 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

25 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ