މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޝެފިންގ ފިއުލް ކްލެސިފައި ކުުރުމާގުޅޭ

ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރެވޭ ޝެފިންގ ފިއުލް (chafing fuel) ކްލެސިފައި ކުރުމުގައި އޮޅުން އަރަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ، ޝެފިންގ ފިއުލްގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާ ބެހޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްގެ ޓެރިފް ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ނިންމެވިގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

މުދަލުގެ ތަފުސީލު

އެޗް.އެސް. ކޯޑް

ޑިއުޓީރޭޓް

ޔުނިޓްއޮފްކޮންޓިޓީ

CHAFING FUEL (DIETHYLENE GLYCOL BASED)

2909410010

% 15

NOS

CHAFING FUEL (METHANOL, ETHANOL AND OTHER ALCOHOL BASED)

3606909011

35%

NOS

ވީމާ، މިބާވަތުގެ މުދާ ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށް ކަސްޓަމްސް ޑިކްލަރޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

22 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

17 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ