ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޗާޕުމެޝިނެއް ގަންނަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

   މި ސްކޫލަށް ޗާޕުމެޝިނެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

   ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2014 ސެޕްޓެންބަރު 25ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ، ނުވަތަ 10:00 ން 11:00 އާދެމެދު ތިރީގައިވާ ނަންބަރަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2014 އޮކްޓޫބަރު 02 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ރަށުން ބޭރުފަރާތްތަކުން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް 13:30 ން 14:00 އާ ދެމެދު ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިގަންނާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

   ފޯން: 6520555 ނުވަތަ 7792714

އީމެއިލް:

      [email protected]

ޝުކުރިއްޔާ!

23 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

18 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ