ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖަނަވަރީ 2015 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ތިރީގައި މިވަނީ މިޔުނިވަރސިޓީގައި ޖަނަވަރީ 2015 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ. މި ކޯސްތަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 07 ޑިސެންބަރު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 15:00 އެވެ. ކޯހަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައިންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް www.mnu.edu.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު 3345155 ފޯނާ ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

#

ކޯހުގެ ނަން

ކޯހުގެ މުއްދަތު

ކޯހުގައި ނަގައިދޭ ގަޑީގެ އަދަދު

ކޯސް އޮންނަ ވަގުތު

ކޯހުގެ ފީ

ކޯހަށް ނަގާނެ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު

ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެފަހުގެ ތާރީޚު

ކޯސް ފަށާ ތާރީޚު

1

ޗައިނީޒް ބޭސިކް

15 ހަފުތާ

120

ހަވީރު/ރޭގަނޑު

-/2500 ރ

20

07 ޑިސެންބަރު 2014

25 ޖަނަވަރީ 2015

2

ޗައިނީޒް އެލިމެންޓްރީ

15 ހަފުތާ

90

ހަވީރު/ރޭގަނޑު

-/1500 ރ

20

07 ޑިސެންބަރު 2014

25 ޖަނަވަރީ 2015

3

ޖަޕަނީޒް ބޭސިކް

15 ހަފުތާ

60

ހަވީރު/ރޭގަނޑު

-/900 ރ

20

07 ޑިސެންބަރު 2014

25 ޖަނަވަރީ 2015

4

ޖަޕަނީޒް އެލިމެންޓްރީ 1

15 ހަފުތާ

60

ހަވީރު/ރޭގަނޑު

-/900 ރ

20

07 ޑިސެންބަރު 2014

25 ޖަނަވަރީ 2015

5

ޖަޕަނީޒް އެލިމެންޓްރީ 2

15 ހަފުތާ

60

ހަވީރު/ރޭގަނޑު

-/1820 ރ

20

07 ޑިސެންބަރު 2014

25 ޖަނަވަރީ 2015

6

ޖަޕަނީޒް އިންޓަރމީޑިއޭޓް 1

15 ހަފުތާ

60

ހަވީރު/ރޭގަނޑު

-/1820 ރ

20

07 ޑިސެންބަރު 2014

25 ޖަނަވަރީ 2015

7

ޖަޕަނީޒް އިންޓަރމީޑިއޭޓް 2

15 ހަފުތާ

60

ހަވީރު/ރޭގަނޑު

-/1820 ރ

20

07 ޑިސެންބަރު 2014

25 ޖަނަވަރީ 2015

8

ޖަޕަނީޒް އެޑްވާންސްޑް 1

15 ހަފުތާ

60

ހަވީރު/ރޭގަނޑު

-/1820 ރ

20

07 ޑިސެންބަރު 2014

25 ޖަނަވަރީ 2015

9

ޖަޕަނީޒް އެޑްވާންސްޑް 2

15 ހަފުތާ

60

ހަވީރު/ރޭގަނޑު

-/1820 ރ

20

07 ޑިސެންބަރު 2014

25 ޖަނަވަރީ 2015

 

15 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ