އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް

ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

މިއޮފީހަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އަދަދު

އައިޓަމް

2

އެއަރ ކޮންޑިޝަން 18000 ބީޓީޔޫ (ފާރުގަައި ހަރުކުރާ ވައްތަރު)

1

އެއަރ ކޮންޑިޝަން 9000 ބީޓީޔޫ (ފާރުގައި ހަރުކުރާ ވައްތަރު)

1

އެއަރ ކޮންޑިޝަން 12000 ބީޓީޔޫ (ފާރުގައި ހަރުކުރާ ވައްތަރު)

ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 22 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:30އަށް މިއޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު، 25 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:30 އަށް މިއޮފީހަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނުގައިވާ ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް ވަކިން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ޕޮއިންޓް ދެވޭ މިންގަނޑު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

އަގު   (70)

އެންމެ ދަށް އަގު

70

ޑެލިވަރީ (10)

އެންމެ އަވަސް

10

ވޮރަންޓީ (20)

1 އަހަރު

2 އަހަރު

3 އަހަރު އަދި އެއަށްވުރެ ގިނަ

5

10

20

10 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ