ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްވިމިން އޮފިޝަލް ޓްރެއިނިންގ ޕުރޮގުރާމު 2014

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ރާވައި ހިންގާ މުބާރާތްތަކަށް އޮފިޝަލުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ބާއްވާ ޓްރެއިނިންގ ޕުރޮގުރާމެއް މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު 21 ން 27 އަށް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޓުރެއިނިންގ ޕުރޮގުރާމު ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ޓެންޓޭޓިވް ތާވަލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

Date Time Venue Class Type
Session 01 Session 02
Sun - 21/09/14 19:00 to 20:00 20:00 to 21:00 Swimming Association of Maldives Theory
Mon - 22/09/14 19:00 to 20:00 20:00 to 21:00 Swimming Association of Maldives Theory
Tue - 23/09/14 19:00 to 20:00 20:00 to 21:00 Swimming Association of Maldives Theory
Wed - 24/09/14 19:00 to 20:00 20:00 to 21:00 Swimming Association of Maldives Theory
Thu - 25/09/14 19:00 to 20:00 20:00 to 21:00 Swimming Association of Maldives Theory
Fri - 26/09/14 07:00 to 10:00 15:00 to 18:00 Male' Swimming Track Practical
Sat - 27/09/14 15:00 to 18:00 07:00 to 10:00 Male' Swimming Track Practical
 • ވީމާ، މި ޕުރޮގުރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މިކަމަށް އެދި ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، 16 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އޮންލައިން ފޯމު ސަބްމިޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.މި ޕުރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2 ސެޝަނަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.
 • މިފަހަރު ޓްރެއިން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްވިމިންގ އޮފިޝަލުންގެ ޢަދަދު: 60 (ކޮންމެ ސެޝަނެއްގައި 30 ކުދިން)
 • މި ޓްރެއިނިންގ ޕުރޮގުރާމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އުމުރުން 15 އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންނަށެވެ.

އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ލިންކް: http://goo.gl/pTPkVb

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ލިންކް: http://goo.gl/DseOcS

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ އޮފިޝަލް ޓްރެއިނިންގ ޕުރޮގުރާމު

ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ފުރިހަމަ ނަން:                                                                        

އައިޑި ކާޑް ނަންބަރު:                                                                   

ދާއިމީ އެޑްރެސް:                                                                      

އުފަން ތާރީޚް:                                                                        

މޯބައިލް ނަންބަރު:                                                                      

އީމެއިލް އެޑްރެސް:                                                                     

ޖިންސް:

 • އަންހެން
 • ފިރިހެން

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު:

 • ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް
 • ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް
 • ޑިޕްލޮމާ
 • އެހެނިން (                                                                           )

ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ސެޝަން:

 • ސެޝަން 1
 • ސެސަން 2

ފޯމު ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި: 16 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00.

11 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ