މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާފަންނު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި މިނިސްޓްރީއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މާފަންނު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މާފަންނު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

ހޯމަ

11 ސެޕްޓެންބަރު 2014

14:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް

(ވެލާނާގޭގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

ހޯމަ

18 ސެޕްޓެންބަރު 2014

14:00

09 ޛުލްޤަޢިދާ  1435

04 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ