އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ގަންނަން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި މިއިދާރާއަށް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.

1 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް

1 ފިންގަރ ޕްރިންޓް ޑިވައިސް

1 ކެމެރާ (ޑިޖިޓަލް)

1 ސްކޭނަރ

ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2014 ސެޕްޓެންބަރު 14 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ 13:00 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2014 ސެޕްޓެންބަރު 25 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

8 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

03 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ