މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓެންޑަޑް މެތަޑްސް ފޮރ ދި އެގްޒޭމިނޭޝަން އޮފް ވޭސްޓް ވޯޓަރގެ 22 ވަނަ އެޑިޝަން (2012) ގެ ފޮތް ގަތުމަށް

"ސްޓެންޑަޑް މެތަޑްސް ފޮރ ދި އެގްޒޭމިނޭޝަން އޮފް ވޭސްޓް ވޯޓަރގެ 22 ވަނަ އެޑިޝަން (2012)" ގެ ފޮތް ނެޝަނަލް ހެލްތު ލެބޯރެޓަރީއަށް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 14 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 18 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު (ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ) އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

09 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

04 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ