މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަމްރީނާއި އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު

ކޯހުގެ ނަން:

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް މިލިޓަރީ އެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.އެމް.އޭ) – ކްލާސް 2019

ޖާގައިގެ އަދަދު:

06

އިންސްޓިޓިއުޓް / ޤައުމު:

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް މިލިޓަރީ އެކެޑަމީ / އެމެރިކާ

މުއްދަތު:

4 އަހަރު

ކޯހުގެ ބާވަތް:

މިލިޓަރީ

ޝަރުޠު:

1-      އުމުރުން 17 އަހަރު ފުރިފައިވާ އަދި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 01 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 23 އަހަރު ނުފުރޭ، ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށާފައިނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.

2-      އޭލެވެލް ހަދާފައިވާ ނުވަތަ އޭލެވެލް އާ އެއްފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފަންތީގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން. (މިގޮތުން ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.) 

3-      ނަފްސާނީގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ އަދި ރަނގަޅަށް ފަތަން ދަންނަ ހަށިހެޔޮ މީހެއްކަމުގައިވުން.

4-      ސްކޮލާސްޓިކް އެޕްޓިޓިއުޑް ޓެސްޓް (SAT) ހަދާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

5-      ޓެސްޓް އޮފް އިންގްލިޝް އޭޒް އަ ފޮރިންގ ލޭންގްއޭޖް (TOEFL) ހަދާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

ނޯޓް:04 އަދި 05 ވަނަ ޝަރުޠުގައިވާ ޓެސްޓްތަކަކީ ކޯހަށް އެޕްލައިކުރުމަށްފަހުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ޓެސްޓްތަކެކެވެ.

ކޯހުން ހާސިލުވާ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ

ކޯހުގެ ނަން:

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ނޭވަލް އެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.އެން.އޭ) – ކްލާސް 2019

ޖާގައިގެ އަދަދު:

06

އިންސްޓިޓިއުޓް / ޤައުމު :

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ނޭވަލް އެކެޑަމީ / އެމެރިކާ

މުއްދަތު:

4 އަހަރު

ކޯހުގެ ބާވަތް:

ނޭވަލް

ޝަރުޠު:

1-      އުމުރުން 17 އަހަރު ފުރިފައިވާ އަދި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 01 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 23 އަހަރު ނުފުރޭ، ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށާފައިނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.

2-      އޭލެވެލް ހަދާފައިވާ ނުވަތަ އޭލެވެލް އާ އެއްފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފަންތީގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން. (މިގޮތުން ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.) 

3-      ނަފްސާނީގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ އަދި ރަނގަޅަށް ފަތަން ދަންނަ ހަށިހެޔޮ މީހެއްކަމުގައިވުން.

4-      ސްކޮލާސްޓިކް އެޕްޓިޓިއުޑް ޓެސްޓް (SAT) ހަދާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

5-      ޓެސްޓް އޮފް އިންގްލިޝް އޭޒް އަ ފޮރިންގ ލޭންގްއޭޖް (TOEFL) ހަދާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

ނޯޓް : 04 އަދި 05 ވަނަ ޝަރުޠުގައިވާ ޓެސްޓްތަކަކީ ކޯހަށް އެޕްލައިކުރުމަށްފަހުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ޓެސްޓްތަކެކެވެ.

ކޯހުން ހާސިލުވާ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ

ކޯހުގެ ނަން:

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ކޯސްޓް ގާރޑް އެކެޑަމީ (ޔޫ.އެސް.ސީ.ޖީ.އޭ) – ކްލާސް 2019

ޖާގައިގެ އަދަދު:

06

އިންސްޓިޓިއުޓް / ޤައުމު :

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ކޯސްޓް ގާރޑް އެކެޑަމީ / އެމެރިކާ

މުއްދަތު:

4 އަހަރު

ކޯހުގެ ބާވަތް:

ނޭވަލް

ޝަރުޠު:

1-      އުމުރުން 17 އަހަރު ފުރިފައިވާ އަދި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 23 އަހަރު ނުފުރޭ، ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށާފައިނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.

2-      އޭލެވެލް ހަދާފައިވާ ނުވަތަ އޭލެވެލް އާ އެއްފެންވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފަންތީގެ ސަނަދެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން. (މިގޮތުން ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.) 

3-      ނަފްސާނީގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ އަދި ރަނގަޅަށް ފަތަން ދަންނަ ހަށިހެޔޮ މީހެއްކަމުގައިވުން.

4-      ސްކޮލާސްޓިކް އެޕްޓިޓިއުޑް ޓެސްޓް (SAT) ހަދާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

5-      ޓެސްޓް އޮފް އިންގްލިޝް އޭޒް އަ ފޮރިންގ ލޭންގްއޭޖް (TOEFL) ހަދާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

ނޯޓް:04 އަދި 05 ވަނަ ޝަރުޠުގައިވާ ޓެސްޓްތަކަކީ ކޯހަށް އެޕްލައިކުރުމަށްފަހުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ޓެސްޓްތަކެކެވެ.

ކޯހުން ހާސިލުވާ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ

ސުންގަޑި:

މިކޯސްތަކުގެ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ކޯސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރުއްވުމަށްފަހު، 2014 ސެޕްޓެންބަރު 18 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު އެމް.އެން.ޑީ.އެފް (ބަންޑާރަ ކޮށި) އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ފޯމު ހުށަހަޅަން ދުރުވެ 9923148 / 7902029 ފޯނަށް ގުޅުއްވުމަށްވެސް އެދެމެވެ.

  • މިކޯހާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 9923148، 7902029 ނުވަތަ 3322607 ( / 35633156 އެކްސްޓެންޝަން) ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކޯސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ވެބްސައިޓް (www.mndf.gov.mv) އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

8 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

03 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ