ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު

ޝިވްނިންގ ސްކޮލަރޝިޕް 2015/2014

ޔޫކޭ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝިވްނިންގ ސްކޮލަރޝިޕުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ. މިފުރުޞަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން www.chevening.org އަށް 1 އޮގަސްޓު 2014 އިން 15 ނޮވެންބަރު 2014 އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 15 ނޮވެންބަރު 2014 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ޖީ.އެމް.ޓީ ގަޑިން 23:59 ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

01 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ