ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އިޢުލާނުކުރުން

މި އޮފީހުގެ އިރުމަތީ ގޭޓު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި، އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އިޢުލާނުކުރުން

މިއޮފީހުގެ އިރުމަތީކޮޅު ގޭޓު މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު IUL)1-FA(B)/1/2014/57)ފ(09 އޮގަސްޓު 2014) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހާޒިރުވެފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 2014 ސެޕްޓެންބަރު 9 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2014 ސެޕްޓެންބަރު 16 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއޮފިހަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

9 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

04 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ