ސިވިލް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަރވަރ ޔުނިޓެއް ގަތުމަށް

މިކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ސަރވަރ ޔުނިޓެއް ގަތުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން 144-A3/2014/721 އަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ. ވީމާ، ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި، މިކޯޓަށް ވިއްކުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 04 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 އަށް ސިވިލްކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 11 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 އަށް ސިވިލްކޯޓަށް (ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުންނަ ސިވިލްކޯޓުގެ ކައުންޓަރަށް) ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 01 ސާރވަރ ޔުނިޓް (މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ IBM ސާރވަރ ރެކެެއްގައި މައުންޓުކުރާ ގޮތަށް)

01 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

27 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ