ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެޕްޓެންބަރު 2014 ގައި ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސް ފަސްކުރުން

ބޯޓްފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މާސްޓަރުންނާއި ޑެކް އޮފިސަރުންގެ ސީ.އޯ.ސީ STCW 95 ން STCW 2010 އަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އެމީހުންނަށް ހިންގާ ރެފްރެޝަރ އަޕްޑޭޓިން ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ސެޕްޓެންބަރު 2014 ގައި ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސް ފަސްކޮށް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ވަނީ ތާވަލްކުރެވިފައެވެ.

ކޯސް ޝެޑިއުލް:

Course Name: Master Deck Officer Refresher and Updating Course

Minimum Intake

Course Fee

Course Duration

Application Deadline

Ending Date

Starting Date

Month

10

Mvr.5700/-

60hrs

02/09/2014

23/10/2014

12/10/2014

October

 

 

 

ވީމާ، މިކޯހުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓޫޑެންޓް ސާރވިސްއަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ސީ.އޯ.ސީ ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.            

01 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

27 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ