މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ފެރީއެއް ހޯދުމާބެހޭ

އެމްޓީސީސީ އިން ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ފެރީ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ފެރީއެއް ހޯދުމާބެހޭ:

އެމްޓީސީސީ އިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ފެރީ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 01 ފެރީދޯނި ޑްރައިވަރާއި ފަޅުވެރިންނާއެކު ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގޮތަށް 1 ފެރީ ދޯނި ކުއްޔަށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 03 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ދުވަހުގެ 11:00 އަށް، މިކުންފުނީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް (ހ. ސޯމިލް،1 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 10 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނިކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

02 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

28 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ