ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅި ގަންނަން

މި ކުންފުނީގެ ސައިޓުތަކަށް އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.         

       މި ކުންފުނީގެ ސައިޓްތަކަށް އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅިތަކެއް ގަންނަން 14 އޮގަސްޓު 2014 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު އިޢުލާން (ނަންބަރު FSM-ADV-2014/029) އަށް އެދެވޭ މިންވަރަށް ތަރުޙީބު ލިބިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށް ހުޅުވާލަމެވެ.

       ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 01 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 14:00 އަށް އެސް.ޓީ.އޯ އައިފާނު ބިލްޑިންގުގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ އެފް.އެސް.އެމް މައިއޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅިތަކުގެ ތަފުސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

Qty

Unit

Item Description

S.No

2

Nos

DCP 9kg Fire Extinguishers

1

6

Nos

DCP 6kg Fire Extinguishers

2

1

Nos

DCP Trolley 50kg

3

3

Nos

Foam 9 liter Extinguisher

4

1

Nos

Foam Trolley 50 liter

5

2

Nos

CO2 2kg Extinguisher

6

1

Nos

CO2 5kg Extinguisher

7

        އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3331417 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

28 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ