ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ގަންނަން

މިއޮފީހަށް ތިރީގައިވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ތަފުސީލު

ބޭނުންވާ އަދަދު

ކާޓްރިޖް ބްރަދަރ ޓި.އެން 3250

4

ކާޓްރިޖް އެޗް.ޕީ 36 އޭ

4

ކާޓްރިޖް އެޗް.ޕީ 21

4

ކާޓްރިޖް އެޗް.ޕީ 22

4

ކާޓްރިޖް ކެނޮން PG-810

6

ކާޓްރިޖް ކެނޮން CL-811

4

ޒެރޮކްސް ފޭޒަރ 3250 ޑީ.އެން

4

ކެނޮން 308

6

ކެނޮން 328

6

ކެނޮން NPG-51

2

ކެނޮންGPR-18  

2

ކެނޮން FX9

4

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 1 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 އަށް މިއޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 04 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

02 ޛުލްޤަޢިދާ 1435

28 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ