މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މި އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)14-E1/1/2014/80 (10 އޮގަސްޓު 2014) އިޢުލާނަށް ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

އެ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ 5 މަޤާމު މިދަންނަވާ ކަސްޓަމްސް އޮފީސްތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކަސްޓްމްސް އޮފީސް

މަޤާމު

އަދަދު

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކަސްޓަމްސް

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ

1 (އެކެއް)

ހދ.ހަނިމާދޫ ކަސްޓަމްސް

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ

1 (އެކެއް)

1 (އެކެއް)

ސ.ގަން ކަސްޓަމްސް

އެސިސްޓެންޓް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ

1 (އެކެއް)

ސ.ހިތަދޫ ކަސްޓަމްސް

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

1 (އެކެއް)

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކަސްޓަމްސް އަދި ހދ.ހަނިމާދޫ ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި އެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ. އަދި ސ.ގަން ކަސްޓަމްސް އާއި ސ.ހިތަދޫ ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

18 ޝައްވާލު  1435

14 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ