ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަށް ހިލައާއި ހިލަވެލި އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ދަޢުވަތު:

ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަށް ހިލައާއި ހިލަވެލި އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން 25 އަހަރަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ހިލައާއި ހިލަވެލި ވިއްކަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަނދަރުން ދޫކުރާ ބިމުގެ ކުލި ކުޑަކޮށް ދޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަށް އަގުހެޔޮކޮށް ހިލައާއި ހިލަވެލި ވިއްކަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 14 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ގުޅުއްވާނީ 6865001 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.

15 ޝައްވާލް 1435

11 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ