ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

މަޢުލޫމާތުހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު، ޤާނޫނުނަންބަރު:2014 /1 ގައިވާގޮތުގެމަތިން މި އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުކަމަށް ހަމަޖެއްސި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތާއި، އޭނާއާގުޅޭނެ މޮބައިލްނަންބަރު ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ އެވެ. 

-  ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތުމަނިކެ 

-  މޮބައިލްނަންބަރު:  9637232، 7847810  

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

މިއިދާގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ: [email protected]

19 ރަމަޟާން 1435  

17 ޖުލައި 2014
ހޯދާ