ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޯޓު ޢިމާރާތް ބަދަލުވުމާބެހޭ:-

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މިހާރު ހިންގާ ޢިމާރާތް 6 އޮގަސްޓު 2014 އިން ފެށިގެން "ގދ. ތިނަދޫ ކުދިމާ" އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، މިހާރު ގދ. ތިނަދޫ ނޭޒާގޭގައި ދެމުންގެންދާ ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޚިދުމަތްތައް މިދެންނެވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ދެމުންގެންދާނީ ގދ. ތިނަދޫ "ކުދިމާ" ގައިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

އަދި މިގޮތަށް ޢިމާރާތް ބަދަލުވިކަމުގައިވިއަސް މިކޯޓުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ ފޯނުނަންބަރުތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައިނުވާނެއެވެ.

20 ޖުލައި 2014
ހޯދާ