މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޕްރޫވްޑް ޑުރަގު ލިސްޓު

ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރުމާއި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ބޭހުގެ ލިސްޓު "އެޕްރޫވްޑް ޑުރަގު ލިސްޓު ޖުލައި 2014" އިސްލާހާއެކު މިހާރު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓު www.mfda.gov.mv ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ. އަދި މިލިސްޓަކީ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ ލިސްޓެއްކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

                            24 ރަމަޟާން 1435     

22 ޖުލައި 2014
ހޯދާ