ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ލެބޯރެޓަރީ އެސިސްޓެންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

މިސްކޫލްގެ ނަންބަރ IUL/GS08/2021/27 އިއުލާނުގައިވާ ލެބޯރެޓަރީ އެސިސްޓެންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ A2  ޝީޓް ޢާންމުކުރަމެވެ. 

މި ޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭގޮތުން، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް: a[email protected]  ފޯން ނަންބަރ: 6500014

14 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ