ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް (އިސްލާޙްކުރެވިފައި)

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (އޭ 2 ޝީޓް) އިސްލާޙް ކުރުމަށްފަހު އާންމުކުރަމެވެ.

މި ޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭގޮތުން، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

05 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ