ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
05 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ބޭއްވުމަށް އިޢުލާނު ކުރެވިފައިވާ ނީލަން ބާތިލު ކުރުން

މި ކައުންސިލްގެ އިއުލާން ނަންބަރު: 2021/23 (25 އޮގަސްޓް 2021) ގެ އިއުލާނާއި ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ބޭއްވުމަށް އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާ ނީލަން ބާތިލްކޮށް ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އަލުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

02 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ