ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

މަޤާމުގެ ނަން: ލެބޯރެޓަރީ އެސިސްޓެންޓް

އަސާސީ މުސާރަ: -/5020ރ

އިޢުލާން ނަންބަރ: IUL/GS08/2021/27

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚް: 23 އޮގަސްޓް 2021   1400

 

 

 

 

ކޯޑު ނަންބަރު

 

 

އުމުރު

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

1

001

24

 

2

002

21

 

3

003

33

 

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހަށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ [email protected]  ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6500014 އަށެވެ.

 

01 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ