ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަންގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "އިންޓަގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕްރޮގްރާމް" ގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް، ވިޔަފާރިއާއި އިންސާނީ ޙައްޤާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 20:30 ން 22:00 ށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  މިސެޝަންގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ ވިޔަފާރިވެރިން ތިރީގައިވާ ލިންކް ބޭނުންކުރައްވައި، 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ކުރިން ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

https://forms.gle/3aTj5L5zuLrJZYZ56

01 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ