ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ، ކުރިއޭޓިވް އާރޓް މަގާމްގެ A2ޝީޓް

13 އޮގަސްޓް 2021 ގައި މިސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)RS/1/2021/205  އާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ، ކުރިއޭޓިވް އާރޓް މަޤާމަށްއެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ.

29 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ