އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލެބޯރެޓަރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް (ކޮންޓްރެކްޓް)

މަޤާމް :ލެބޯރެޓަރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓް (ކޮންޓްރެކްޓް)
ބޭނުންވާ އަދަދު :6

އިއުލާން

 

         މި ހޮސްޕިޓަލުގައި 1 އަހަދު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. އަދި މި މަގާމްތަކަށް ދިވެހި ބިދޭސީ ލެބޯރެޓަރީ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓުންނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވިފައެވެ.

    ބޭނުންވާ އަދަދު: 6 (ހަޔެއް)

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު: ދުވާލަކު 6 ގަޑިއިރު ހަފްތާއެކު 5 ދުވަހު (ދަންފަޅި އުސޫލުން)

 

މުސާރަ މަހަކު -/5610 ރުފިޔާ

 

ސަރވިސް އެލަވަންސް މަހަކު -/2500 ރުފިޔާ

 

ރިސްކް އެލަވަންސް: -/100 ރުފިޔާ (މަސައްކަތަށް ހާޟިރުވާ ދުވަހަކަށް)

  އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރައްވާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.

މުއްދަތު:    1 އަހަރު

މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

1-      އޯޕީޑީއާއި އައިޕީޑީއަށް އަންނަ ބަލިމީހުންގެ ސާމްޕަލްތަކާއި،ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާއި ޕަބްލިކް ހެލްތު މެދުވެރިވެގެން އަންނަ ސާމްޕަލްތައް ބަލައިގަތުމާއި އައިޑެންޓިފިކޭޝަންތައް ޗެކްކުރުން.

2-      ކުރަންޖެހޭ ތަޙްލީލުތަކުގައި ލަފާ ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅައިގެން ލަފާހޯދާ ، ބަލިމީހާއަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދީ ބަލިމީހާއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލާމާތު ސާފުކޮށްދިނުން.

3-      ޑިއުޓީ ތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ ޓެސްޓުތައް ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިން ޕްރޮސީޖަރ އާއި އެއްގޮތަށް ޕްރޮސެސްކުރުމާއި ޓެސްޓުތައް ފުރިހަމަކުރުމާއެކު ، ރިޕޯޓްތައް ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ތައްޔާރުކުރުން

4-      ރެޖިސްޓްރީތަކުގައި ލިޔަންޖެހޭ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅަށް ލިޔެ ޗެކްކޮށް ފުރިހަމައަށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމަށް އެންޓަރ ކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ޓެސްޓް ނަތީޖާއާއި ބެހޭގޮތުން އުފެދޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުން

5-      ޚާއްޞަ ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓުތައް ކުރުމާއި ކުރެވޭ ޓެސްޓުތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:

 

މެޑިކަލް ލެބޯރެޓަރީ ނުވަތަ މެޑިކަލް ސައިންސްގެ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5 ގެ ސަނަދެއް ނުވަތަ ލެވެލް 6 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

 

 

 ވީމާ، މި މަގާމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މެއިލްކުރައްވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ލިޔުންތަކާއެކު  ސިޓީއަކުން 2 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 [email protected]   އަށެވެ.

 1. މަގާމަށް އެދި ހުށަހުއްވާ ސިޓީ
 2. ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
  1. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 3. ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ  ފޮޓޯ (ވައިޓް ބެކްރައުންޑް)
 4. ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ
 5. ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް (2 މަސް ހަމަނުވާ)
 6. މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ، ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
 7. މަތީތައުލީމުދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ ނުވަތަކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
 8. މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން / ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ

މިމަޤާމަށް މީޙުންހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ،   5 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ން 15ސެޕްޓެމްބަރ2021އާ ދެމެދު މި ހޮސްޕިޓަލުގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޑިޕާޓްމަންޓުގައެވެ.   

ނޯޓް: ވަޒީފާއަށްއެދޭ ސިޓީއާއެކު ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓެއް އެއް ފައިލްއަކަށް ޕީޑީއެފްކުރުމަށްފަހު ފައިލުގައި ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަގާމުގެ

ނަން، ކުރިމަތިލައްވާ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަން އަދި އައިޑީ ކާޑްނަންބަރު ހިމެނުމަށް ދެންނެވީމެވެ. މިނޫން ގޮތަށް ހުަށަހަޅާ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތައް

ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

18 މުހައްރަމް 1443

26 އޯގަސްޓް 2021

 

 


Job Opportunity

We are seeking for Local and Foreign Laboratory Technologists for a duration of 01 Year contract

No: 6positions

Working hours: 08 hours shift per day

Salary: MVR 5610 per month

Service Allowance: MVR 2500 per month

Risk Allowance:  MVR 100 (per each day attended to work)

Scope of work:

 1. Receive samples from OPD & IPD patients, Ministry of Health and Public Health, and checking the identification.
 2. Providing exemplary service to the patients including clarifying any required information by the patients under the guidance of any relevant personnel.
 3. Processing tests as per SOPs & preparing reports within allocated time.
 4. Maintaining the register with test results, entering test results to system & provide feedback for queries regarding tests.
 5. Completing any required laboratory tests & working diligently to improve the services provided by Laboratory.

 Minimum Qualification & Requirement

Diploma in Medical Laboratory or Medical Science

Documents to be submitted

1-      Qualification Certificate

2-      Transcript and Mark Sheet

3-      Basic Registration or membership (Valid)

4-      Experience Letter with minimum 02 years (Recent one should not be more than 03months old, experience should fall within the recent 02 years)

5-      Valid IELTS, TOEFL or similar recognized certification test result (for foreigners)

6-      Curriculum Vita (CV)

7-      National ID Card Copy / Passport copy with minimum of 01 year validity

8-      Scanned color passport size photo

9-      Filled pre-registration form

10-  IGMH job application form

 Shortlist criteria:

33% out of the qualified candidates will be shortlisted for the interview.

 Interview Details:

Skype Interview for the shortlisted candidates will be held between 05th September 2021 to 15th September 2021.

Application deadline:

Interested candidates please send the mentioned documents to [email protected]  before 2nd September 2021 (Thursday) 13:00 hrs.

When emailing the documents, please scan all as one document in PDF format (File name saved as applicant’s name & National ID card number / Passport number).

Note: We will only accept the application with all the required documents mentioned above.

(In recruitment process we will give priority to locals, and will recruit foreigners for remaining positions only)

 26th August 2021

 

26 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ