އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)

މަޤާމް :އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)
ބޭނުންވާ އަދަދު :1

އިއުލާން

 

     މި ހޮސްޕިޓަލުގެ މީޑިއާ ޔުނިޓްގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު:123137-HR/IU/2021/ އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލއްވާފައިވަނީ އެެއްމެ ފަރާތަކުން ކަމަށް ވާތި މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

    ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް)

 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު: ދުވާލަކު 6 ގަޑިއިރު ހަފްތާއެކު 5 ދުވަހު (ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި)

މުސާރަ މަހަކު -/4465 ރުފިޔާ

 

ސަރވިސް އެލަވަންސް މަހަކު -/1500 ރުފިޔާ

ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް މަހަކު: -/700 ރުފިޔާ

 

ރިސްކް އެލަވަންސް: -/75 ރުފިޔާ (މަސައްކަތަށް ހާޟިރުވާ ދުވަހަކަށް)

  އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރައްވާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.

މުއްދަތު:    01 އަހަރު

މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

 1. ހޮސްޕިޓަލުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން، ރިޕޯރޓްފަދަ ލިޔުންތައް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހެޑްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ލިޔުމާއި، މީޑިއާތަކަަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވުން.
 2. ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތާއި އަލަށް ތައާރަފްކުރެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް އާއްމުންނަށް އަންގައި ދިނުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
 3. ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް  ހޮސްޕިޓަލުގެ  ވެބްސައިޓަށްލުމާއި ހޮސްޕިޓަލުގެ  ރަސްމީ ސޯޝަލްމީޑިއާ އެކައުންޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 4. ހޮސްޕިޓަލުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި، އިވެންޓްތަކާއި، ހަފްލާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން
 5. މިހޮސްޕިޓަލާއި ބެހޭގޮތުން ޚަބަރުފަތުރާ ފަރާތްތަކުން ފަތުރާ މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރު މޮނިޓަރކޮށް، އޭގެ ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، އެފަދަ ޚަބަރުތަކާ ގުޅިގެން ޖަވާބިދީ ކަމެއް އޮޅުންފިލުވައިދޭން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަމަށް  މަގުފަހިކޮށްދީ، ވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން މަޢުލޫމާތު ދޭނެގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ހަމަޖެއްސުން
 6. ހޮސްޕިޓަލުން ރާވައި ހިންގާ އިވެންްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ މީޑިއާ ކަވަރޭޖުގެ ކަންކަން ރާވައި އިންތިޒާމްކުރުމާއި، ވެބްސައިޓަށާއި ހޮސްޕިޓަލުން ބޭނުންކުރާ ސޯޝަލް މީޑިއާ ސައިޓްތަކުގައި  އެފަދަ ކަންކަން ދުރާލައި ހިމެނުން
 7. މީޑިއާތަކުން ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅޭގޮތުން ގެނެސްދޭ ޚަބަރުތައް ދިރާސާކޮށް، ކަމާގުޅޭ މައުލޫމާތު، ވެރިންނާ ހިއްސާކުރުން
 8. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެއަހަރެއްގެ ޑިސެންބަރުމަހު ނިމުމުގެ ކުރިން، އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތާއިބެހޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން
 9. ހޮސްޕިޓަލުން ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަން، މީޑިއާކިޓް، ލުއިފޮތް، މައުލޫމާތު ކަރުދާސް، ލީފްލެޓް ފަދަ ތަކެތި، ލޭއައުޓް ހަދައި ފަރުމާކޮށް ، ތައްޔާރުކުރުން
 1. ހޮސްޕިޓަލުން ބާއްވާ މީޑިއާ ކޮންފަރެންސް ، ނިއުސް ކޮންފަރެންސް، އިވެންޓްތަކުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ބެލެހެއްޓުން
 1. މީޑިއާ  ޔުނިޓްގެ އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް  މީޑިއާ ޔުނިޓްގެ އިސްވެރިން ނިންމާ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމްކޮށް  ބެލެހެއްޓުން އަދި ހޮސްޕިޓަލުގެ އިވެންޓްތަކާއި ޖަލްސާތަކުގެ އިންތިޒާމް  ހަމަޖައްސައި  އެއިވެންޓް / ޖަލްސާތަކުގެ  ނިންމުންތައް ތަންފީޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ސެކްޝަނުގެ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅިގެން ކުރުން
 2. މީޑިއާތަކަށް  ހޮސްޕިޓަލުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން، ދެންނެވުން އަދި ސާކިއުލާރ ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމާއި އިނގިރޭސީ ބަހުންނާއި ދިވެހި ބަހުން ނެރެންޖެހޭ ނޫސްބަޔާން، ދެންނެވުން ތައްޔާރކޮށް ސަރކއިުލޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހޮސްޕިޓަލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް/ ޕޯސްޓަރ/ ބެނަރ ފަދަ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވާ  ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައްކޮށް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:

ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިހާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން "ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް" ނުވަތަ "ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް" ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި "ދިވެހި" މި މާއްދާއިން ދަށްވެެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

 • ހާސިލްކޮށްފައިވާ މީޑިއާ އާއި ގުޅޭ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން
 • މީޑިއާ ނުވަތަ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން.
 • ގާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއުކޮށްގެން.

 

 ވީމާ، މި މަގާމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މެއިލްކުރައްވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ލިޔުންތަކާއެކު  ސިޓީއަކުން 26 އޯގަސްޓް 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 [email protected]   އަށެވެ.

 1. މަގާމަށް އެދި ހުށަހުއްވާ ސިޓީ
 2. ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
  1. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. (އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ)
  2. ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ  ފޮޓޯ (ވައިޓް ބެކްރައުންޑް)
  3. ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އެޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ)
  4. ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް (3 މަސް ހަމަނުވާ)
  5. މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ،  ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެކޮޕީ. (އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ)
  6. މަތީތައުލީމުދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ ނުވަތަކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ. (އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ)

ނޯޓް: ވަޒީފާއަށްއެދޭ ސިޓީއާއެކު ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓެއް އެއް ފައިލްއަކަށް ޕީޑީއެފްކުރުމަށްފަހު ފައިލުގައި ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަގާމުގެ

ނަން އަދި އައިޑީ ކާޑްނަންބަރު ހިމެނުމަށް ދެންނެވީމެވެ. މިނޫން ގޮތަށް ހުަށަހަޅާ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

13 މުޙައްރަމް 1442

23 އޯގަސްޓް 2021

 

 

 

 

އިއުލާން

 

     މި ހޮސްޕިޓަލުގެ މީޑިއާ ޔުނިޓްގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު:123137-HR/IU/2021/ އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލއްވާފައިވަނީ އެެއްމެ ފަރާތަކުން ކަމަށް ވާތި މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

    ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 (އެކެއް)

 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު: ދުވާލަކު 6 ގަޑިއިރު ހަފްތާއެކު 5 ދުވަހު (ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި)

މުސާރަ މަހަކު -/4465 ރުފިޔާ

 

ސަރވިސް އެލަވަންސް މަހަކު -/1500 ރުފިޔާ

ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް މަހަކު: -/700 ރުފިޔާ

 

ރިސްކް އެލަވަންސް: -/75 ރުފިޔާ (މަސައްކަތަށް ހާޟިރުވާ ދުވަހަކަށް)

  އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރައްވާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.

މުއްދަތު:    01 އަހަރު

މަޤާމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

 1. ހޮސްޕިޓަލުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން، ރިޕޯރޓްފަދަ ލިޔުންތައް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ހެޑްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ލިޔުމާއި، މީޑިއާތަކަަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވުން.
 2. ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތާއި އަލަށް ތައާރަފްކުރެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ޗެނަލްތައް މެދުވެރިކޮށް އާއްމުންނަށް އަންގައި ދިނުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
 3. ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް  ހޮސްޕިޓަލުގެ  ވެބްސައިޓަށްލުމާއި ހޮސްޕިޓަލުގެ  ރަސްމީ ސޯޝަލްމީޑިއާ އެކައުންޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 4. ހޮސްޕިޓަލުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި، އިވެންޓްތަކާއި، ހަފްލާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން
 5. މިހޮސްޕިޓަލާއި ބެހޭގޮތުން ޚަބަރުފަތުރާ ފަރާތްތަކުން ފަތުރާ މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރު މޮނިޓަރކޮށް، އޭގެ ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، އެފަދަ ޚަބަރުތަކާ ގުޅިގެން ޖަވާބިދީ ކަމެއް އޮޅުންފިލުވައިދޭން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަމަށް  މަގުފަހިކޮށްދީ، ވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން މަޢުލޫމާތު ދޭނެގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ހަމަޖެއްސުން
 6. ހޮސްޕިޓަލުން ރާވައި ހިންގާ އިވެންްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ މީޑިއާ ކަވަރޭޖުގެ ކަންކަން ރާވައި އިންތިޒާމްކުރުމާއި، ވެބްސައިޓަށާއި ހޮސްޕިޓަލުން ބޭނުންކުރާ ސޯޝަލް މީޑިއާ ސައިޓްތަކުގައި  އެފަދަ ކަންކަން ދުރާލައި ހިމެނުން
 7. މީޑިއާތަކުން ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅޭގޮތުން ގެނެސްދޭ ޚަބަރުތައް ދިރާސާކޮށް، ކަމާގުޅޭ މައުލޫމާތު، ވެރިންނާ ހިއްސާކުރުން
 8. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެއަހަރެއްގެ ޑިސެންބަރުމަހު ނިމުމުގެ ކުރިން، އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތާއިބެހޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން
 9. ހޮސްޕިޓަލުން ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަން، މީޑިއާކިޓް، ލުއިފޮތް، މައުލޫމާތު ކަރުދާސް، ލީފްލެޓް ފަދަ ތަކެތި، ލޭއައުޓް ހަދައި ފަރުމާކޮށް ، ތައްޔާރުކުރުން
 1. ހޮސްޕިޓަލުން ބާއްވާ މީޑިއާ ކޮންފަރެންސް ، ނިއުސް ކޮންފަރެންސް، އިވެންޓްތަކުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ބެލެހެއްޓުން
 1. މީޑިއާ  ޔުނިޓްގެ އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް  މީޑިއާ ޔުނިޓްގެ އިސްވެރިން ނިންމާ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމްކޮށް  ބެލެހެއްޓުން އަދި ހޮސްޕިޓަލުގެ އިވެންޓްތަކާއި ޖަލްސާތަކުގެ އިންތިޒާމް  ހަމަޖައްސައި  އެއިވެންޓް / ޖަލްސާތަކުގެ  ނިންމުންތައް ތަންފީޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ސެކްޝަނުގެ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅިގެން ކުރުން
 2. މީޑިއާތަކަށް  ހޮސްޕިޓަލުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން، ދެންނެވުން އަދި ސާކިއުލާރ ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމާއި އިނގިރޭސީ ބަހުންނާއި ދިވެހި ބަހުން ނެރެންޖެހޭ ނޫސްބަޔާން، ދެންނެވުން ތައްޔާރކޮށް ސަރކއިުލޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހޮސްޕިޓަލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް/ ޕޯސްޓަރ/ ބެނަރ ފަދަ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވާ  ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައްކޮށް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:

ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިހާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން "ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް" ނުވަތަ "ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް" ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގައި "ދިވެހި" މި މާއްދާއިން ދަށްވެެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

 • ހާސިލްކޮށްފައިވާ މީޑިއާ އާއި ގުޅޭ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން
 • މީޑިއާ ނުވަތަ ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން.
 • ގާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއުކޮށްގެން.

 

 ވީމާ، މި މަގާމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މެއިލްކުރައްވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ލިޔުންތަކާއެކު  ސިޓީއަކުން 26 އޯގަސްޓް 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 [email protected]   އަށެވެ.

 1. މަގާމަށް އެދި ހުށަހުއްވާ ސިޓީ
 2. ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
  1. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. (އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ)
  2. ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ  ފޮޓޯ (ވައިޓް ބެކްރައުންޑް)
  3. ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އެޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ)
  4. ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް (3 މަސް ހަމަނުވާ)
  5. މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ،  ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެކޮޕީ. (އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ)
  6. މަތީތައުލީމުދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ ނުވަތަކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ. (އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ)

ނޯޓް: ވަޒީފާއަށްއެދޭ ސިޓީއާއެކު ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓެއް އެއް ފައިލްއަކަށް ޕީޑީއެފްކުރުމަށްފަހު ފައިލުގައި ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަގާމުގެ

ނަން އަދި އައިޑީ ކާޑްނަންބަރު ހިމެނުމަށް ދެންނެވީމެވެ. މިނޫން ގޮތަށް ހުަށަހަޅާ ސިޓީތަކާއި ލިޔުންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

13 މުޙައްރަމް 1442

23 އޯގަސްޓް 2021

 

 

 

 

23 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ