ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެނ. ކެނދިކުޅުދޫ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

މަޤާމުގެ ނަން: ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން  

އަސާސީ މުސާރަ: -/5610

އިޢުލާނު ނަންބަރު:  (IUL)GS-67/2021/16

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 19 އޮގަސްޓް 2021،    ގަޑި: 13:00

 

 

 

 

ކޯޑް ނަންބަރު

 

 

 

 

އުމުރު

ޝަރުތު ހަމަވޭ

ޝަރުތު ހަމަނުވޭ

1

KS/2021/013

24

 

2

KS/2021/014

25

 √

 

3

KS/2021/015

37

 √

 

 

 

 

 

 

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ އިދާރާގެ ( 6560456) އަށެވެ.

19 އޮގަސްޓް 

12 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ