މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބަލަހައްޓަމުންދާ 32 މިސްކިތުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮށްދޭނެ ޓެކްނިކަލް 02 ޓީމެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: 113) (IUL)425-A2/1/2021/14 ޖުލައި 2021( އިޢުލާނުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތައް ބައެއް ބަދަލު ގެންނަންޖެހުމާއި ގުޅިގެން އެއިޢުލާން ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ. 

17 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ