މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

ވިލިމާލޭގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާތީ، މިކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: IUL)425-A2/1/2021/132 ) 28) ޖުލައި 2021( އިޢުލާނުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތައް ބައެއް ބަދަލު ގެންނަންޖެހުމާއި ގުޅިގެން އެއިޢުލާން ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ. 

17 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ