ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކާއި، މުޙިއްމު ނިންމުންތައް، އަދި އިދާރާގެ ރިޕޯޓްތައް ހިއްސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 26 އޮގަސްޓް 2021 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހު 20:30 ގައި ހދ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއިން ކޮވިޑް-19 ކޭސްއެއް ފެނި، ހާލަތުއިތުރަށް ގޯސްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުން މިފަދަ ހާލާތެއް ދިމާވެެއްޖެނަމަ ބައްދަލުވުން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ތަފްޞީލް ހިއްސާ ކުރާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އެހެންކަމުން މިބައްދަލުވުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

17 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ