މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                 ނަމްބަރ:- (IUL)MS-SAD/1/2021/48

 

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

    މަޤާމުގެ ނަން :-  ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ޓީޗަރ

އަސާސި މުސާރަ :- 7070.00 އާއި 10640.00 އައި ދެމެދު

ޢިއުލާން ނަމްބަރ: MS-SAD/1/2021/32

ޢިއުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚް:- 04 އޮގަސްޓް ގެ 13.00 2021

 

    ޝަރުޡު ހަމަނުވޭ

ޝަރުޡު ހަމަވޭ

އުމުރު

ކޯޑް ނަމްބަރ

#

 

ޝަރުޡު ހަމަވޭ 

39

MS/SEN/2021/01

01

ޝަރުޡު ހަމަނުވޭ

 

37

MS/SEN/2021/02

02

ޝަރުޡު ހަމަނުވޭ

 

34

MS/SEN/2021/03

03

 

މި ނަތީޖާ ޝީޓާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ ގުޅުއްވާނީ  މި ސްކޫލުގެ ނަމްބަރ 3324691 ފޯނާއިއެވެ. އަދި މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected]އަށެވެ  

17 އޮގަސްޓް 2021

 

17 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ