މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                 ނަމްބަރ:- (IUL)MS-SAD/1/2021/47

 

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

    މަޤާމުގެ ނަން : ކައުންސެލަރ

އަސާސި މުސާރަ : 5610

ޢިއުލާން ނަމްބަރ: MS-SAD/1/2021/42

ޢިއުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚް:-16 އޮގަސްޓް 2021 ގެ 13.00

 

    ޝަރުޡު ހަމަނުވޭ

ޝަރުޡު ހަމަވޭ

އުމުރު

ކޯޑް ނަމްބަރ

#

ޝަރުޡު ހަމަނުވޭ

 

22

MS/COU/2021/01

01

 

ޝަރުޡު ހަމަވޭ

24

MS/COU/2021/02

02

 

ޝަރުޡު ހަމަވޭ

38

MS/COU/2021/03

03

 

ޝަރުޡު ހަމަވޭ

42

MS/COU/2021/04

04

 

ޝަރުޡު ހަމަވޭ

37

MS/COU/2021/05

05

 

ޝަރުޡު ހަމަވޭ

22

MS/COU/2021/06

06

 

ޝަރުޡު ހަމަވޭ

23

MS/COU/2021/07

07

 

މި ނަތީޖާ ޝީޓާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ ގުޅުއްވާނީ  މި ސްކޫލުގެ ނަމްބަރ 3324691 ފޯނާއިއެވެ. އަދި މެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected]އަށެވެ  

17 އޮގަސްޓް 2021

 

17 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ