ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ (ސެން) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް

މި އިދާރާގެ ޓީޗަރ (ސެން) މަގާމަށް އެދި ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ( އޭ 2 ޝީޓް )  އާންމުކުރަމެވެ.

މި ޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭގޮތުން، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދި އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

 

ޝަކުވާ މެއިލްކުރައްވާނީ : [email protected]

17 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ