މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިކޮނޮމިކްސް ޓީޗަރ (A2 ޝީޓް)

އިއުލާން ނަންބަރު :  (IUL)MS-SAD/1/2021/12 ގެ އޭ 2 ޝީޓް

ޝާއިރު ކުރެވިފައިވާ A2 ފޯމު އަށް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 08 އޮގަސްޓް 2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ