ހިދާޔާ ސުކޫލް/ ނ. މިލަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތިޖާ ޝީޓު ޢާންމުކުރުން

ހިދާޔާސްކޫލް

ނ.މިލަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތިޖާ ޝީޓު


 

             

މަޤާމުގެ ނަން: ޓީޗަރ (ކްރިއޭޓިވް އާރޓްސް ޓީޗަރ)

އަސާސީ މުސާރަ: 7070.00 އާއި 10640 ރުފިޔާއާއި ދެމެދު.

އިޢުލާން ނަންބަރު:  011/2021/IUL(GS116)

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚު: 3 އޯގަސްޓް 2021

 

 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

ޝަރުތު ހަމަވޭ

ޝަރުތު ހަމަނުވޭ

1

CR/APP/001

25

 

2

CR/APP/002

27

 

          މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ، 9 އޯގަސްޓް 2021  ވާ ހޯމަދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 2:00 ގެ ކުރިން  މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް  [email protected] ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

07 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ